За сдружението

Сдружение БОЙКОВО е регистрирано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 206595418.

Седалище и адрес на управление: с. Бойково, п.к. 4103, пл. „Недко Каблешков“ № 9

Основни цели на Сдружението са:

Създаване и развиване на креативна и уютна среда с цел развитието на селото. Подобряване на природната и инфраструктурна среда в селото и превръщането му в културно, туристическо и курортно средище. Подобряване на инфраструктурата, водоподаване, електроснабдяване, пътища и комуникации.

Председател на Управителния съвет: Божидар Киров